Over ons
Wij zijn een lokale kerkfamilie met meer dan dertig nationaliteiten, die Gods Koninkrijk wil zien baanbreken in Hilversum, Huizen en omgeving.

In 2005 verhuisden Celebration Church’s Netherlands’ Lead Pastors Sebastiaan en Eva naar Hilversum om de kerk te starten met zendeling vrienden uit de US. Binnen een jaar tijd hadden ze een team van ongeveer veertig mensen plus kinderen verzameld, en de kerk werd groots geopend in mei 2006. In 2015 opende Celebration Church Huizen haar deuren.

De kerk sloot zich aan bij de Celebration Church Family aan het eind van 2018, vanwege haar verlangen om deel uit te maken van een wereldwijde familie met een visie om de hele wereld te bereiken. Binnen de wereldwijde Celebration Church-familie vonden we een vergelijkbare passie voor Jezus, zijn woord, zijn familie en zijn missie. De kerk, die voorheen Thousand Hills heette, kreeg een naamswijziging naar Celebration Church in februari 2020.

We nodigen jullie uit om samen met ons een verschil te maken in onze omgeving, de regio en de wereld door deel uit te maken van onze warme kerkfamilie. Celebration Church is wat het nu is door mensen zoals jij – mensen die “ja” zeggen tegen Gods plan met hun leven.

Onze kerk is niet gebouwd op de talenten van een enkeling, maar op de dienstbaarheid en opofferingsbereidheid van velen. Het verhaal van Celebration Church is nog maar net begonnen en groeit verder. En het zou een grote eer voor ons zijn als jij daarin een rol speelt!


Waar wij waarde aan hechten!

 • Wij willen niets liever dan Jezus aanbidden! Hij is de reden waarom we samenkomen. Tijdens onze dienst zingen we vijf of zes liederen die door ons worship team worden geleid. Zij helpen ons daarbij om Jezus te aanbidden en ons volledig aan hem over te geven!

 • Wij geloven dat de Bijbel van Genesis tot en met Openbaring het verhaal vertelt over Jezus als de Zoon van God en Koning van het heelal. Iedere zondag is er een boodschap, geënt op de Bijbel, die je helpt om God beter te begrijpen en toegerust te worden als vertegenwoordiger van Jezus op aarde.

 • Gebed is praten met God. Wij geloven dat Hij de gebeden van zijn kinderen hoort. Gebed is essentieel en hoort het eerste te zijn dat we doen om op hem te reageren. Je kunt online een gebedsverzoek opsturen, maar ook via de Welkom Thuis Kaart in te vullen of door een briefje aan het kruis te prikken. Ook is er een gebedsteam dat op zondagochtend met je mee kan bidden en samen met je kan geloven voor een doorbraak.

 • We hebben een geweldig team van vrijwilligers die jouw/jullie kinderen welkom heten bij een leuk programma bestaand uit aanbidding, verhalen (gebaseerd op de Bijbel) en activiteiten in kleine groepen. De kinderen worden in leeftijdsgroepen opgesplitst: de Mini’s (nul jaar – groep 1) en Heroes (tot twaalf jaar – groep 2). Meld je je kind(eren) bij aankomst aan?

 • We nodigen je uit om deel te worden van één van de vele connect groepen die je kan vinden in de regio Hilversum en Huizen. Door deel te nemen aan een groep heb je de kans om kerkfamilie te ontmoeten, om een bepaald onderwerp te bespreken en deel te worden van de kerkfamilie in jouw omringende buurt.

Over ons 1

Leer onze voorgangers kennen

Sebastiaan & Eva van Wessem maakten in 2006 deel uit van het team dat deze kerk stichtte. Het jaar daarop werd Sebastiaan de voorganger (Lead Pastor). Het is hun passie om Gods Koninkrijk tot uiting te zien komen in zowel de lokale kerk als daarbuiten. Het is hun er alles aan gelegen om een omgeving te creëren waarin gelovigen worden toegerust en zoekenden antwoorden vinden en Jezus ontmoeten. Sebastiaan en Eva wonen in Almere met hun tweeling Miles en William. Ze koken graag voor vrienden en staan ‘s zaterdagochtend veel te vroeg op om naar de voetbalwedstrijden van hun jongens te gaan.

Over ons 2

Hilversum

Over ons 3

Huizen

Over ons 4

Jacksonville


Waar wij waarde aan hechten

 • RELEVANTE GEMEENSCHAP

  MATTEÜS 5:13-16
  Onze preken zijn praktisch, onze aanbidding is aantrekkelijk, onze gemeenschap is levendig en onze aanwezigheid in de maatschappij merkbaar.

  RADICALE GENADE

  MATTEÜS 5:17-20
  We leven Gods radicale genade uit en accepteren iedereen zoals hij is. Door de waarheid in liefde te spreken helpen we mensen om Gods weg te begrijpen en te volgen.

  AUTHENTIEK GELOOF

  MATTEÜS 6:1-18
  We hebben Jezus lief met heel ons hart en verlangen de aanwezigheid van de Heilige Geest in iedere samenkomst, gesprek, activiteit en beslissing. De manier waarop we ons geloof uiten is uitbundig, enthousiast en echt.

  AANSTEKELIJK VRIJGEVIG

  MATTEÜS 6:19-34
  We leven en onderwijzen vrijgevigheid in alle aspecten van het leven. Zonder iets terug te houden zullen we investeren, zegenen en vrijzetten voor Gods doeleinden. We vertrouwen op God met al onze noden.

 • KONINKRIJK FOCUS

  MATTEÜS 6:34
  We zijn een kerk aan de frontline van wat God doet in ons land en continent. Onze invloed zal het kerklandschap veranderen door kerkplanting, kerkontwikkeling en het opleiden van wereldveranderaars.

  VOLLEDIG INCLUSIEF

  MATTEÜS 7:1-6
  We zijn een kerk voor jong en oud, families en singles, Nederlanders en internationals. We zijn een kerk voor mensen die Jezus nog niet kennen.

  ZICHTBARE LEVENSVERANDERING

  MATTEÜS 7:15-27
  We gaan voor verandering op lange termijn in iedere persoon, familie en gemeenschap waar we mee in aanraking komen. Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede. Getuigenissen zijn onze voornaamste promotie.


Wat wij geloven

 • DE BIJBEL

  Wij geloven dat de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, het gezaghebbende Woord van God is. Het is de uiteindelijke autoriteit voor het bepalen van alle geloofswaarheden. God zelf is uiteindelijk de bron van elk van de 66 bijbelboeken. Door zijn Geest bereidde God de bijbelse auteurs en personages voor op hun rol in de samenstelling van de uiteindelijke vorm van het heilige en geïnspireerde canonieke werk dat we de Bijbel noemen. Gods keuze voor deze mensen die lang geleden leefden om verantwoordelijkheid te dragen in het schrijven van de bijbelse boeken kwam volledig overeen met zijn plan om zijn openbaring vast te leggen voor latere tijden. Het ontstaan van de
  Bijbel zien wij als een belangrijke vrucht van Gods voorzienigheid en van zijn liefde voor de schepping. Want met de Bijbel voorziet God de mensheid van de enige volledige en betrouwbare waarheid.
  (Spreuken 30:5; Jeremia 25:13; Lucas 1:70; 2 Timoteüs 3:16; 2 Petrus 1:20-21)

  DE DRIE-EENHEID

  Wij geloven dat er één God is die als enige eeuwig bestaat in drie personen; de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Deze drie zijn gelijk aan elkaar en bestaan eeuwig.
  (Genesis 1:26; Jesaja 9:6; Matteüs 3:16-17, 28:19; Lucas 1:35; Johannes 1:1-3, 14; Hebreeën 3:7-11)

  JEZUS CHRISTUS

  Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, de tweede persoon in de Drie-eenheid. Op aarde was Jezus 100% God en 100% mens. Hij werd geboren uit een maagd, leidde een leven zonder zonde, deed wonderen, stierf aan het kruis voor de mensheid en deed op die manier – door het vergieten van Zijn bloed – boete voor onze zonden. Hij stond, overeenkomend met de Schrift, op de derde dag op uit de dood, nam zijn plaats in aan de rechterhand van de Vader en zal terugkeren in kracht en in heerlijkheid.

  DE MAAGDELIJKE GEBOORTE

  Wij geloven dat Jezus van Nazareth door God de Vader werd verwekt, door de Heilige Geest, in de moederschoot van de maagd Maria; zodoende is Jezus de vleesgeworden Zoon van God, de Christus, het vleesgeworden Woord.
  (Jesaja 7:14; Matteüs 1:18, 23-25; Lucas 1:27-35; Johannes 1:1-3,14)

  DE WEDEROPSTANDING

  Wij geloven dat Jezus Christus lijfelijk werd opgewekt uit de dood in een verheerlijkt lichaam op de derde dag na zijn kruisdood en dat hij veertig dagen na de opstanding ten hemel voer, waar hij nu zit aan de rechterhand van de Vader.
  (Lucas 24:36-39; Johannes 2:19-22, 20:26-28, 21:4; Romeinen 8:34, 1 Korintiërs 15:3-9, 17-19; Kolossenzen 3:1)

  VERLOSSING

  Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar het beeld van God met als doel zijn heerschappij te vertegenwoordigen over heel de wereld. Door vrijwillige ongehoorzaamheid is de mensheid in zonde gevallen. Als gevolg daarvan is de hele mensheid verloren en moet daarom teruggebracht worden in een relatie met God. Het gevolg is dat niemand die afgezonderd van Jezus leeft kan ontkomen aan de zonde. De enige hoop op verlossing uit ons zondige bestaan is in Jezus Christus, de Zoon van God, en niet op grond van onze eigen goede
  werken en verdiensten.
  (Genesis 1:26-27, 3:1-7; Romeinen 5:12-21)

  WEDERGEBOORTE

  De wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest waardoor de verloren ziel nieuw wordt gemaakt in reactie op zijn of haar reddend geloof in het evangelie van Jezus Christus. De wedergeboorte is het noodzakelijk startpunt van het leven als discipel van Jezus Christus en aan God de Vader, een leven van geloof in hem en loyaliteit aan hem.
  (2 Korintiërs 5:17; Efeziërs 2:1-10; 4:24;)

  REDDING

  Wij geloven dat de mens alleen door genade wordt gered, door zijn of haar persoonlijk geloof in Jezus Christus. Redding is een geschenk van God, niet het resultaat van onze goede werken of van welke menselijke daad dan ook.
  Redding betekent dat we ons afkeren van elke eigen inspanning om Gods genade te verdienen en dat we niet langer Gods genade door het evangelie van Jezus Christus afwijzen. Wanneer we het evangelie omarmen, worden we een nieuwe schepping door de wedergeboorte en het feit dat de Heilige Geest in ons komt wonen. Hij zet ons ertoe aan om ons af te keren van zonde in elk gebied van ons leven en om een leven van volledige loyaliteit aan Jezus Christus, onze Koning, te leiden.
  (Handelingen 3:19, 16:31; Romeinen 4:1-5; 10:9-10; Galaten 2:16, 3:8; Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5; Hebreeën 9:22)

  HEILIGING

  Wij geloven in heiliging, het voortdurende proces van overgave en toewijding aan Gods Woord en de Heilige Geest, met als doel het ontwikkelen van een volwassen, op Christus gelijkende karakter. Door het werk van de Heilige Geest en het Woord van God is de christen in staat een godvruchtig leven te leiden.
  (Romeinen 8:29, 12:1-2; 2 Korintiërs 3:18, 6:14-18; 1 Tessalonicenzen 4:3, 5:23; Hebreeën 2:11)

  HET BLOED VAN JEZUS

  Jezus leidde een volmaakt, zondeloos leven en vergoot zijn bloed voor ons aan het kruis van Golgotha. Zijn volmaakte offer volstaat voor de volle 100% om de mensheid van alle zonde te reinigen. Jezus onderging zelf vrijwillig de straf voor onze zondige natuur en zondige daden en gaf daarmee eenieder de gelegenheid om door het geloof in hem vrijgesproken te worden van de straf op zonde, namelijk de dood.
  (Johannes 1:29; Romeinen 3:10-12, 23, 5:9; Kolossenzen 1:20; 1 Johannes 1:7; Openbaring 1:5, 5:9)

  JEZUS CHRISTUS WOONT IN IEDERE GELOVIGE

  Christenen zijn mensen die hun vertrouwen in het evangelie van Jezus Christus hebben gesteld. Door dit te doen, komt de Heer Jezus Christus en woont in hen door de Heilige Geest. Door hem het gezag over hun leven te geven maken ze Jezus tot Heer van hun leven, doordat zij geloof hechten in wat hij heeft bewerkstelligd voor hen toen hij stierf, werd begraven en uit de dood opstond.
  (Matteüs 18:20; 28:20; Johannes 14:17, Romeinen 8:11; 2 Korintiërs 3:17-18; Openbaring 3:20)

 • DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST

  Wij geloven dat de doop met de Heilige Geest, die ons met Pinksteren werd gegeven, de vervulling is van de belofte van het nieuwe verbond van de Vader voor alle gelovigen. Iedere gelovige wordt door de doop met de Geest deel van het Lichaam van Christus in het proces van redding en vernieuwing. Iedere gelovige dient ook de gave van de Geest, welke te onderscheiden is van en volgt op zijn of haar doop in het Lichaam van Christus, met verwachting te zoeken.
  Deze doopervaring blijft de gelovige bekrachtigen voor de bediening om Gods verzoenend werk in de wereld bekend te maken. De aanwezigheid van de Geest in de gelovige is Gods onmiskenbare middel om hem of haar gaven te schenken en kracht te geven om dienstbaar te zijn. Des te meer de gelovige zich overgeeft aan de leiding van de Geest, des te meer produceert deze bekrachtiging vrucht in het leven van de gelovige.
  (Joël 2:28-29; Matteüs 3:11; Handelingen 1:5, 2:1-4, 17, 38-39, 8:14-17, 10:38, 44-47, 11:15-17, 19:1-6; 1 Korintiërs 12:13)

  GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

  Wij geloven dat de werking van de Heilige Geest zichtbaar is door een veelvoud aan geestelijke gaven. De Geest geeft ons deze gaven om de Kerk op te bouwen en te heiligen, om de waarheid van de wederopstanding aan te tonen, om de kracht van het evangelie te bevestigen en om de wereld te dienen. De gavenlijsten in het Nieuwe Testament zijn niet noodzakelijkerwijs uitputtend en kunnen voorkomen in diverse combinaties. Deze gaven functioneren altijd in
  harmonie met het Woord van God en mogen nooit gebruikt worden buiten de door de Bijbel gestelde kaders. Iedere gelovige zou vol passie geestelijke gaven moeten nastreven en ze ontwikkelen om het evangelie in zijn of haar leven uit te dragen.
  (Romeinen 1:11, 12:4-8; 1 Korintiërs 12:1-31, 14:1-40; Efeziërs 4:16; 1 Timoteüs 4:14; 2 Timoteüs 1:5-16; Hebreeën 2:4; 1 Petrus 4:10)

  DE KERK

  Eenieder die geboren is uit de Geest maakt deel uit van de universele Kerk als lid van het Lichaam Christus, en wordt door de Schrift aangemoedigd om zich in een plaatselijke kerk in te voegen. De Kerk is zowel de vertegenwoordiger van Jezus op aarde als de aardse vertegenwoordiging van zijn Koninkrijk. Het doel van de Kerk is het uitvoeren van de Grote Opdracht.
  (Johannes 17:11, 20-23; Efeziërs 1:22, 2:19-22; 1 Timoteüs 3:15; Hebreeën 12:23)

  HET PRIESTERSCHAP VAN DE GELOVIGE

  Wij geloven dat iedere gelovige een priester (dienaar) is en door de Heilige Geest in staat wordt gesteld om aan zijn of haar roeping gehoor te geven in zijn of haar huis, op het werk en in de maatschappij.
  (Matteüs 28:18-20; Romeinen 12:1; 1 Petrus 2:5, 9)

  TWEE SACRAMENTEN

  Wij geloven dat de sacramenten van de Kerk, in opdracht van Jezus Christus, de doop door onderdompeling in water en het Avondmaal zijn. Deze worden bediend aan hen die wedergeboren zijn door de Geest van God.

  WATERDOOP

  Volgend op de stap om tot geloof te komen in Jezus Christus wordt de nieuwe bekeerling opgeroepen om zich te laten dopen in water. Uit de Grote Opdracht volgt dat we gelovigen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De waterdoop is een publieke demonstratie van onze loyaliteit aan Jezus, en de doop in de naam van Jezus vandaag de dag dient dat doel en is niet een ritueel dat met redding samenhangt. Met de doop wijzen we satan en de krachten van de duisternis af en verklaren we openlijk onze loyaliteit aan Jezus als Heer van ons leven.

  HET AVONDMAAL

  Het Avondmaal is een uniek moment waarop de leden van het Lichaam van Christus samenkomen om in Gods aanwezigheid deel te hebben aan het brood en de druivensap, die het lichaam en het bloed van de Heer Jezus Christus vertegenwoordigen. Deze worden door de gelovigen genuttigd ter nagedachtenis aan Jezus’ offer aan het kruis, waardoor wij in een verbondsrelatie tot hem kunnen staan. Wanneer we gezamenlijk deelnemen aan het Avondmaal gedenken we het Nieuwe Verbond en hernieuwen we onze toewijding aan Jezus.
  (Matteüs 26:26-29, 28:19; Marcus 16:16; Handelingen 2:38, 8:12, 36-38, 10:47-48; 1 Korintiërs 10:16, 11:23-26; 1 Petrus 3:18-22)

  HET HUWELIJK EN SEKSUALITEIT

  De Bijbel laat ons zien dat het huwelijksverbond enkel voorbehouden is aan één man met één vrouw.
  (Genesis 2:18-25; Deuteronomium 23:1; Matteüs 19:4-6; Romeinen 1:26-27; 1 Korintiërs 6:18; 1 Tessalonicenzen 4:3)

  HEMEL EN HEL

  De hemel is waar God verblijft; een plaats die herenigd zal worden met de nieuwe aarde aan het einde der tijden. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn de eeuwige woonplaats voor iedereen die in het evangelie van Jezus Christus gelooft. Daar zullen we ons oorspronkelijke doel vervullen om over Gods schepping te regeren, met Jezus Christus als onze Heer. Ongelovigen hebben geen deel aan het eeuwige leven op de nieuwe aarde, maar zijn in plaats daarvan voor eeuwig van God afgezonderd.
  (Matteüs 25:41; Johannes 14:1-3; 17:24; Romeinen 8:18-25; 1 Korintiërs 15:26; 2 Korintiërs 5:1; Hebreeën 9:27, 11:16; 1 Petrus 1:4; Openbaring 20:12-15, 21:8)

  DE TWEEDE KOMST

  Wij geloven dat Jezus voor de tweede keer lichamelijk, zichtbaar en verheerlijkt zal terugkeren om zijn Koninkrijk te vestigen. Dit zal op een dag plaatsvinden die ons onbekend is.
  (Matteüs 24:30, 26:63-64; Handelingen 1:9-11; 1 Tessalonicenzen 4:15-17; 2 Tessalonicenzen 1:7-8; Openbaring 1:7)

Mattheüs 6:33 HSV

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”

We created a bug tracker to request your feedback and tell us when something is wrong. We are looking forward to receive your feedback.

   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.